แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการสอน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ภาคการศึกษา 2/2547

3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 (3)
(Computer Network)

จุดประสงค์รายวิชา
1.เพื่อให้เข้าใจการติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ รู้จักหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและมาตรฐานต่าง ๆ ของอุปกรณ์สื่อสารในระบบ Network
2.เพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรม เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าเป็นระบบเครือข่ายทั้งในระยะใกล้และไกล โดยผ่านโมเด็ม, เราน์เตอร์ ฯลฯ ได้ และสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุข้อขัดข้องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
3.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1.ออกแบบและวางผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.จัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.ติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.ติดตั้งโปรแกรมควบคุมและใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ Hardware และ Software การออกแบบระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งสัญญาณแอนะลอกและดิจิตอล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology, WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM (Asychronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc. อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น Hub, Switching Hub, Bridge, Fiber Optics, Modem ฯลฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง

วิธีการเรียนการสอน
บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ปฏิบัติ จำนวน 57 คาบ

การวัดผล
1. คุณธรรม 20 คะแนน
2. กิจกรรมระหว่างเรียน 15 คะแนน
3. รายงานและงานที่มอบหมาย 10 คะแนน
4. สอบย่อย 20 คะแนน
5. ใบงาน 15 คะแนน
6. สอบปลายภาค 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

การประเมินผล
คะแนน 80-100 ได้เกรด A
คะแนน 75-79 ได้เกรด B+
คะแนน 70-74 ได้เกรด B
คะแนน 65-69 ได้เกรด C+
คะแนน 60-64 ได้เกรด C
คะแนน 55-59 ได้เกรด D+
คะแนน 50-54 ได้เกรด D
คะแนน 0-49 ได้เกรด E

อาจารย์ผู้สอน กัมพล ชาญเชิงพานิช ห้องทำงาน : C1, C2
E-mail : kampol@tabak.htc.ac.th
Home-page : http://www2.htc.ac.th/~kampol

เนื้อหาวิชาและโครงการสอน

สัปดาห์ที่
ชื่อเรื่อง
หมายเหตุ
1
แนะนำเครือข่ายและเครือข่ายเบื้องต้น(Introduction to Networks and Networking Concepts)
- ความหมายของระบบเครือข่าย
- องค์ประกอบและชนิดของระบบเครือข่าย
 
2
การออกแบบเครือข่ายเบื้องต้น (Network Design Essentials)
- การออกแบบเครือข่าย
- รูปแบบ (Topology) ต่างๆ ของเครือข่าย
- ชนิดของ Hubs
- Switches
 
3
สื่อในเครือข่าย (Networking Media)
- ชนิดของสายเคเบิล (cable)
- คุณลักษณะของสายเคเบิลแบบต่างๆ
- มาตรฐานในการเลือกชนิดของสายเคเบิล
 
4
สื่อในเครือข่าย (Networking Media) (ต่อ)
- สื่อที่ใช้ในเครือข่ายแบบไร้สาย
- ชนิดของเครือข่ายแบบไร้สาย
- เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในเครือขายแบบไร้สาย
 
5
การสื่อสาร Analog and Digital  
6
หลักการทำงานของเครือข่าย (Making Networks Work)
- OSI Model
- IEEE 802
 
7
การสื่อสารเครือข่ายและโปรโตคอล (Network Communications and Protocols)
- หน้าที่ของ Packets
- โครงสร้างและการสร้าง Packets
- หน้าที่ของ Protocols
- ชนิดของ Protocols แบบต่างๆ
- Protocol Suites
- Access Methods
 
8
เทคโนโลยี LAN
- อีเทอร์เน็ต
- Token Ring
- FDDI
- Wireless LAN
 
9
อีเทอร์เน็ต (Ethernet)
- สถาปัตยกรรม IEEE 802.3 อีเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์เครือข่ายอิเทอร์เน็ต
- อีเทอร์เน็ค
- ฟาสต์อิเทอร์เน็ต (Fast Ethernet)
- กิกะบิตอีเทอร์เน็ต (Gigabit Ethernet)
- VLAN
- การออกแบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต
 
10
เครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่และเครือข่ายแบบกระจาย (Enterprise and Distributed Networks)
- Modem
- Carriers
- ระบบเครือข่ายแบบทางไกล
- การสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Repeater, Bridge และ Router
 
11
เครือข่ายพื้นที่กว้างและเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ (Wide Area and Large-Scale Networks)
- เทคโนโลยีที่ใช้ใน WAN
- Virtual Private Network (VPN)
 
12
เทคโนโลยี WAN
- ISDN
- xDSL
- Cable Modem
- X.25
- Frame Relay
- ATM (Asynchronous Transfer Mode)
 
13
โปรโตคอล TCP/IP
- อินเทอร์เน็ตเลเยอร์ (Internet Layer)
- โฮสต์ทูโฮสต์เลเยอร์ (Host to Host Layer)
- IP Addressing
- IP Routing Protocol
- Domain Name System (DNS)
 
14
การแก้ปัญหาเครือข่าย (Solving Network Problems)
- วิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่าย
- วิธีการแก้ปัญหาในเครือข่าย
- ทรัพยากร (Resource) ที่ใช้ในการแก้ปัญหาในเครือข่าย
 
15
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)
- NOS
- Software ที่เป็นองค์ประกอบของเครือข่าย
- การติดตั้ง NOS
- การบริการทางเครือข่าย
- แอพพลิเคชันที่ใช้ในเครือข่าย
 
16
การออกแบบระบบเครือข่าย
- การประเมินความต้องการ
- การเลือกประเภทของเครือข่าย
-- การเลือกเทคโนโลยีเครือข่าย
- เซิร์ฟเวอร์และการให้บริการ
- การเลือกฮาร์ดแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์
- การเลือกระบบปฏิบัติการเครือข่าย
 
17
การตรวจสอบหาจุดเสียของระบบเครือข่าย
- ปัญหาทั่วไปของระบบเครือข่าย
- สาเหตุของปัญหาบนเครือข่าย
- การวิเคราะห์เครือข่าย โดย Network Monitor
- การใช้คำสั่ง ping เพื่อตรวจสอบเครือข่าย
- การตรวจสอบความเรียบร้อยของค่า Configuration ของเครือข่าย
- การใช้คำสั่ง Netstat
- การใช้งานโปรแกรม Sniffer Pro
 
18
การ Config Router  
19
ศึกษาดูงานระบบเครือข่ายจากสถานที่จริง  
20
สอบปลายภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสืออ้างอิงและอ่านประกอบ
1. จตุชัย แพงจันทร์, อนุโชต วุฒิพรพงษ์ , “เจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ์” , ไอดีซี ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ , กรุงเทพฯ , 2546.
2. ฉัตรชัย สุมามาลย์ , “การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย” , ด่านสุทธาการพิมพ์ , กรุงเทพฯ.
3. พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ , “เรียนการใช้งาน ระบบเครือข่าย ด้วยตนเอง” , ซีเอ็ดยูเคชั่น , กรุงเทพฯ , 2542.
4. พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร , “ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์” , ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ , 2542.
5. ยืน ภู่วรรวรรณ, ไพศาล สงวนหมู่ , “การสื่อสารข้อมูลและไมโครคอมพิวเตอร์เนตเวอร์ค” , ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ , 2529.
6. สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา , “คัมภีร์ HOME Networking” , โปรวิชั่น , กรุงเทพฯ , 2544.
7. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ , “Computer Networks: คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก” , เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า , กรุงเทพฯ , 2542.