RJ – 45 Connector การเข้าหัว RJ – 45 กับสาย UTP

ลักษณะของสาย UTP

สาย UTP เป็นสายนำสัญญาณ ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เน็ตเวอก์เข้าด้วยกัน ลักษณะทางกายภาพภายในสาย จะประกอบด้วยสายทองแดง 4 คู่ รวม 8 เส้น ดังนี้

*หมายเหตุ ฉนวนชั้นนอก อาจจะเป็นสีขาวหรือสีอื่นตามแต่ละผู้ผลิต

รูปสาย UTP

คู่ ขาวส้ม – ส้ม

คู่ ขาวเขียว – เขียว

คู่ ขาวน้ำเงิน – น้ำเงิน

คู่ ขาวน้ำตาล – น้ำตาล


ลักษณะของ Connector RJ –45

จะเป็นหัวต่อที่มีลักษณะปิด คือ โครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติกใส ฝังขั้วทองแดงภายใน 8 อัน เท่ากับจำนวนสาย( ถ้า เข้าหัวเสีย จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ )

การเข้าสาย UTP กับ Connector RJ – 45

    เมื่อตัดสายตามความยาวที่ต้องการแล้ว ให้ ปอกฉนวนภายนอกออก ประมาณ 2 – 2.5 cm ( !!! ระวังอย่าให้ไปโดนทองแดง )

  • จัดสายทองแดงตาม Color Code ดังนี้
  • การต่อสายแบบปกติ ( Direct )เช่น ต่อจาก อุปกรณ์ Active ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
    (จำกัดความยาวไม่เกิน 100 เมตร )

Computer

ลำดับสาย

Active Device

ขาวส้ม

1

ขาวส้ม

ส้ม

2

ส้ม

ขาวเขียว

3

ขาวเขียว

น้ำเงิน

4

น้ำเงิน

ขาวน้ำเงิน

5

ขาวน้ำเงิน

เขียว

6

เขียว

ขาวน้ำตาล

7

ขาวน้ำตาล

น้ำตาล

8

น้ำตาล

  • การต่อสายแบบสลับคู่สาย ( Cross ) เช่น จากคอมพิวเตอร์ไปคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ Active กับ อุปกรณ์ Active ( จำกัดความยาวไม่เกิน 5 เมตร )

Computer 1

ลำดับสาย

Computer 2

ขาวส้ม

1

ขาวเขียว

ส้ม

2

เขียว

ขาวเขียว

3

ขาวส้ม

น้ำเงิน

4

น้ำเงิน

ขาวน้ำเงิน

5

ขาวน้ำเงิน

เขียว

6

ส้ม

ขาวน้ำตาล

7

ขาวน้ำตาล

น้ำตาล

8

น้ำตาล


*
สรุป คือ สายเส้นที่ 1 สลับกับ เส้นที่ 3

สายเส้นที่ 2 สลับกับ เส้นที่ 6

 

  • เมื่อเรียงสีของฉนวนตาม Color Code แล้ว ให้นำใส่เข้ากับหัวต่อ RJ – 45 ดังรูป

หัว RJ – 45 ให้หันด้านที่มี Lock ไปทางด้านหลัง และสายทองแดงพยายามตีเกลียว ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นการ ลด NOISE ดังรูป

 

    เมื่อจัดสายได้ถูกต้องและดูว่าสายทองแดงเข้าไปจนสุดแล้วให้ใช้ อุปกรณ์เข้าหัวหนีบที่หัว RJ–45ด้วยแรงพอประมาณ PIN ที่หัว RJ – 45 จะลงไปชนกับสายทองแดงโดยอัตโนมัติ