ความเป็นมาของ TCP/IP

          ก่อตั้งโดย ARPA โดย DOD เป็นของกระทรวงกลาโหม ของอเมริกา โดยจะเน้นข้อมูลทางด้านทหาร ARPA ได้สร้างเครือข่าย ARPANET โดยเชื่อมต่อเครื่อง Host หรือServer ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 4 แห่ง ด้วยกัน การเชื่อมต่อจะเป็นในลักษณะ Point to Point จะเป็นสายแบบ Leased line ในแต่ละ Host จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน (Platform) หมายถึง สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละ มหาวิทยาลัย จึงทำให้เกิดการสร้าง Protocol ขึ้นมาเพื่อเป็น Standard ที่จะทำให้ Support กับ Platform ที่แตกต่าง

กลับสู่หน้าหลัก  /   TCP/IP คือ......
OSI Model : มาตรฐานอ้างอิงในการสื่อสารข้อมูล  /   ชั้นต่าง ๆ ของ OSI  /   OSI กับ TCP/IP
เปรียบเทียบโครงสร้างของ TCP/IP กับ OSI Model  /   รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม