Link

หน้า1

หน้า2

หน้า4

หน้า5

หน้า6

การบวกลบเลขฐาน

การบวกเลขฐาน การบวกเลขฐานทุกฐานจะมีวิธีการบวกเหมือนกันหมดเช่น เลขฐานสอง 1+1 จะเท่ากับ 0 ทด 1 เพราะปกติบวกกันแล้วจะต้องได้สอง ทำให้ค่าเกินของค่าฐานสอง ฉะนั้นต้องนำเอา 2 ไปลบออกจากผลลัพธ์คือ2-2=0และจะต้องถูกทดไปยังหลักหน้า

การลบเลขฐาน

การลบเลขฐานนั้นถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบ หรือเท่ากันให้ลบตามปกติแต่หากตัวตั้งน้อยกว่าให้ยืมหลักหน้ามา 1 หลัก หน้าจะลดลงไป 1 และค่า 1 ที่ยืมมามีค่าเท่ากับเลขฐานนั้นให้นำไปบวกกับตัวยืมได้เท่าไหร่ก็นำตัวลบมาลบออก จึงได้ผลลัพธ์

COMPLIMENT

compliment ในระบบ binary มีอยู่ 2 แบบ คือ 1'compliment และ2'compliment 1's compliment คือ การกลับสภาวะของสัญญาณเช่น 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 2's compliment คือ ผลบวกระหว่าง 1'compliment กับ 1'compliment เลขฐานอื่นมีดังนี้

เลขฐานแปดมี 7's compliment 8's compliment

เลขฐานสิบมี 9's compliment 10'scompliment

เลขฐานสิบหกมี 15's compliment 16's compliment

การลบเลข binary โดยใช้ 1'compliment มีดังนี้

1.ค่าน้อยกว่าตัวตั้ง ให้เติม 0 เข้าไปด้านหน้าตัวลบจนบิทเท่ากับตัวตั้ง

2.นำตัวตั้งมาบวกกัน1's compliment ของตัวลบจะได้ผลลัพธ์

3.ถ้าผลบวกมีตัวทดให้นำตัวทดไปบวกกับบิทที่ 0 ของผลลัพธ์

4.ถ้าไม่มีตัวทดให้หา 1's compliment ของผลลัพธ์ คำตอบที่ได้มีค่าติดลบ

การลบเลข binary โดยใช้ 2's compliment

1.หา 2's compliment ของตัวเลข แต่ถ้าจำนวน bit ของตัวลบมีน้อยกว่าตัวตั้งก็ต้องทำจำนวน bit ของตัวลบให้เท่ากับจำนวนบิทของตัวตั้งเสียก่อน

2.นำตัวตั้งมาบวกกับ 2's compliment ของตัวลบที่ได้

3.ผลบวกจากข้อ 2 ถ้ามีตัวทดให้ตัดทิ้งที่เหลือก็คือผลลัพธ์ตามต้องการและมีค่าเป็นบวก

4.ผลบวกจากข้อ 2 ถ้าไม่มีตัวทดก็ให้หา 2's compliment ของเลขผลบวกนั้น ได้เท่าไหร่ก็คือผลลัพธ์มีค่าตามต้องการและมีค่าเป็นลบ การคูณเลขฐานต่างๆ ในการคูณเลขฐานสอง,แปด, สิบหก นั้นมีหลักการเช่นเดียวกับการคูณเลขฐาน 10 ถ้าหากคูณแล้วค่าเกินเลขฐานของมันจะต้องแปลงเป็นเลขฐานนั้นก่อนแล้วใส่ค่าลงไป การหารเลขฐานต่างๆ ในการหารนั้นก็ทำเช่นเดียวกับการหารเลขฐาน 10 แต่ผลที่ได้เกินเลขฐานนั้น ๆ ก็ให้แปลงเป็นเลขฐานนั้นก่อน

กลับไปหน้า2

การบวกลบเลขฐาน